PTA Message

1974 ല്‍ പറപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഒതുക്കുങ്ങൽ പഞ്ചായത്തിന്റെയും അതിര്‍ത്തി പ്രദേശമായ മുണ്ടോത്തുപറമ്പിൽ  പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഗവ: യു.പി സ്കൂൾ വികസന പാതയിൽ  ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടി 40 വർഷം പിന്നുടുകയാണ് . ...

Headmaster Message

tIcf¯n `cn¨p sImണ്ട­ncnç¶ kÀ¡mÀ, hnZymഭ്യmk¯n\v hfsc {]m[m\yw Iånç¶ Hê ImeL«¯nemWv \mw Ct¸mÄ Pohnച്ചp t]mê¶Xv. Hê hnZymÀ°n¡v ]Tn¡m³ th­ണ്ട FÃmw kuIcy§fpw C¶v \½psS kvIqfnല്‍ e`yamWv.

News And Events

Photo Gallery